ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ

Общи условия и условия (GTC) за използване на портала Virail

1.Общи

(1) Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 Берлин (по-долу наричан „virail“) предоставя технически интерфейс, който позволява на комерсиални и частни доставчици на транспорт (по-долу наричани „Доставчици“), да поставят транспортни пътувания (с влак, автобус, самолет и споделено пътуване) в база данни, която може да бъде свързана с различните уебсайтове за резервации на доставчиците. Потребителите, търсещи настаняване (по-долу наричани „Потребители“), ще имат достъп до тази база данни чрез www.virail.com и/или други уебсайтове, управлявани от Virail и ще бъдат насочени към уебсайта на доставчика на транспортното решение, за да извършат процеса на резервация.

(2) Тези условия и условия регулират използването на базата данни чрез посочените по-горе уебсайтове на Virail и включват достъп от мобилни уебсайтове и всяко приложение („App“) разработено от Virail, както и всички портали или приложения за мобилни устройства, предоставени от трети страни. Тези условия и условия се прилагат изключително; Virail отхвърля прилагането на всички алтернативни условия и условия, наложени от Потребителя.

(3) Използването на всички уебсайтове, управлявани от Virail и предоставените бази данни („Наш уебсайт“) е разрешено само за лична употреба. Комерсиалното използване на Нашия уебсайт е изрично забранено. Нашият уебсайт не трябва да се използва за лъжливи, измамни или спекулативни резервации, нито за резервации за покриване на бъдещото търсене. Като използвате Нашия уебсайт, вие потвърждавате, че ще се въздържате от следните действия и мерки без предварително писмено съгласие от Virail :

Virail си запазва правото да прекрати, спре или ограничи достъпа до всички или конкретни компоненти на Нашия уебсайт по наша преценка без предварително обявяване и изключване на всяка отговорност.

2.Услуги на Virail за потребители

(1) Virail предоставя целева функция за търсене, която позволява на Потребителите да идентифицират най-подходящото предложение на Доставчика в базата данни и след това препраща Потребителя към сайта на този Доставчик или поставя Потребителя директно в контакт с Доставчика. Virail следователно не е доставчик на услуги за никой от тези уебсайтове. Конкретно, използването на услугите на Virail не дава възникване на пакетен туристически договор с Virail в смисъла на § 651a Германски граждански кодекс (BGB).

(2) Когато търсенето връща голям брой резултати, показаните резултати ще бъдат ограничени до определено количество, за да се гарантира функционалността на търсенето.

(3) Потребителите могат да използват базата данни на Virail безплатно.

(4) Virail съветва, че офертите, публикувани от Доставчиците, могат да бъдат обект на комисионна в случай на успешен договор за резервация. Начинът, по който този договор между Потребителя и Доставчика се сключва и всяко съдържание в такъв договор, трябва да е в съответствие със закона и с всяко споразумение между двете страни.

(5) Virail може да позволи услугите си да бъдат предоставяни от трети страни.

(6) Тъй като Virail предоставя своите услуги безплатно, Потребителят няма право на обезщетение или изпълнение на договора. Virail си запазва правото да отмени офертата по всяко време без предупреждение.

3.Virail не носи отговорност за оферти или последващи договори за резервация

(1) Virail е единствено техническият доставчик на услуги, позволяващ само търсене на подходящи оферти. Virail няма да публикува свои собствени оферти на посочените по-горе уебсайтове, нито Virail поема каквато и да било отговорност за направени оферти. Доставчикът носи единствена отговорност за всички и всяка оферта, публикувана на посочените по-горе уебсайтове и всички други уебсайтове, свързани с Virail , заедно с всички свързани декларации за намерение. Virail не поема никаква отговорност за точността или актуалността на информацията, публикувана от Доставчика, особено когато тази информация се съхранява на мобилно устройство.

(2) Всички договори или билети съществуват единствено между Доставчика и Потребителя. Virail е освободен от всяко договорно регулиране, споразумение или иск, съществуващи между Потребителя и всеки външен агент за резервации. Резервациите се управляват изключително от Общите условия и условия на доставчика на услуги или транспортната агенция, особено по отношение на отменяне и оттегляне. Доставчикът на услугата за резервации или транспортната агенция остава единствената точка за контакт за процеси на резервация и плащане, както и за всички въпроси, свързани с този договор. Virail не е в състояние да предоставя информация по тези въпроси.

(3) Предходните параграфи (1) и (2) остават в сила, при условие че и ако Virail регистрира резервации или запитвания за резервация или свързаните с тях данни и информация сам по себе си, с цел предаване на резервация или запитване за резервация до доставчика (например в рамките на изразени резервации или формуляри за запитване).

(4) Офертите се актуализират непрекъснато чрез технически интерфейс.

4.Цени

(1) Цените, посочени в офертата(ите), се определят от Доставчика и се съобщават на Virail поне веднъж дневно.

(2) Цената на офертата се разбира като окончателна цена за настаняването, обаче отговорността за гарантиране, че цените са подходящи и точни, се носи от Доставчика. Докато Virail се стреми да представи общата стойност на офертата, допълнителни такси могат да бъдат начислени от уебсайта за резервации на Доставчика.

5.Отговорност

(1) Virail не носи отговорност за точността, качеството, пълнотата, надеждността или достоверността на съдържанието и/или офертите, създадени от Доставчика. В частност, Virail не предоставя никаква препоръка или допълнителна информация относно избора на Доставчик и/или оферта.

(2) Virail не носи отговорност за техническо прекъсване, когато причината е извън областта на отговорност на Virail или е причинена от форсмажор.

(3) Virail не гарантира непрекъснат достъп до данни. Virail си запазва правото да провежда техническо обслужване по мере на необходимост за колкото е необходимо.

(4) Virail е отговорен само за щети, независимо от правната основа, причинени от умишлен акт и груба небрежност. Няма отговорност за проста небрежност, освен в случаите на нараняване на живот, тяло или здраве и за искове, произтичащи от Закона за отговорност за продукти.

(5) Ограниченията на отговорността на Virail също се прилагат за личната отговорност на всички служители, представители и агенти.

6.Поверителност

(1) Virail придава най-висок приоритет на защитата на информацията на Потребителя. За повече информация, моля, прочетете Политиката за поверителност на Virail.

(2) Личната информация се предоставя, обработва и използва само със съгласието на Потребителя или когато събирането, обработката или използването на такива данни е разрешено от закона.

7.Промени в GTC

(1) Virail си запазва правото да прави промени в GTC с подходящо уведомление за поне шест седмици. В случай на промени, Virail ще обяви промените на уебсайта и ще определи датата, на която промените трябва да влязат в сила.

(2) Ако Потребителят не отхвърли тези промени в рамките на шест седмици от датата на обявяване, изменените GTC ще се считат за приети от Потребителя. Потребителите ще бъдат напомнени за това в обявлението за промени в условията.

8. Финални условия

(1) Приложими са законите на Федерална Република Германия, с изключение на Конвенцията на Организацията на обединените нации за международна продажба на стоки (CISG). Мястото на изпълнение и съдебната юрисдикция за всички спорове, възникнали от или свързани с настоящия договор с търговци, юридически лица под публично право или публични органи, е Берлин.

(2) Обърнете внимание, че дори ако нашите услуги, включително тези Общи условия, се предлагат и описват на английски език, в случай на отклонение между английската и немската версия, преобладава немската версия. Немската версия може да бъде намерена на следния линк: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) Ако едно от тези Общи условия стане невалидно частично или изцяло или се окаже невъзможно за изпълнение съгласно закона, това не засяга валидността на останалата част от договора.

Virail GmbH Условия за използване на бял етикет

1. Въведение

Virail GmbH - заедно със своите метапотърсачески услуги, предоставяни чрез агрегация на партньори - може също така да позволи на клиентите да резервират услуги за транспорт от трети лица чрез използването на партньори от трети лица чрез ""решение за бял етикет"" или алтернативен продукт. Чрез използване на такъв продукт, клиентите имат възможността да резервират избрани авторизирани превозвачи чрез партньора за бял етикет на всяко местно място на Virail или уебсайт на Virail.

Тези условия и правила са специфични за услугите, предоставяни от Virail и неговия партньор за бял етикет. Следователно те са специфични за достъпа и използването на платформата за бял етикет от страна на клиентите, отговорността на партньора за бял етикет и превозвача, който предоставя транспортната услуга.

2. Използване на услугите

2.1 Услуги за наземен транспорт

Virail не предлага никакви транспортни услуги на клиентите. Превозвачът е единствената страна, предоставяща транспортната услуга и носи отговорност за билетите, условията и договора за превоз и билетите. В повечето случаи Virail не е договорен партньор за билетите, тъй като това се регулира от партньора за бял етикет. Следователно Virail не носи отговорност за такъв договор.

Клиентите признават, че билетите и свързаните с тях елементи като резервиране на места, багаж и ъпгрейди са подчинени на условията и правилата (""УП""), предоставени от съответния превозвач, с който клиентът резервира, и те се приемат при резервацията с този превозвач чрез платформата за бял етикет.

2.2 Създаване на платформата за бял етикет

Платформата за бял етикет се предоставя от партньор от трета страна, Distribusion Technologies GmbH), базиран в Германия (наричан по-долу ""Distribusion""). Distribusion разработва и управлява глобална система за разпространение (GDS) за билети за наземен транспорт, която включва, но не се ограничава до доставката на съдържание за наземен транспорт, техническата доставка на решение за бял етикет за целите на клиентски плащания, обработка на плащания, уреждане и фактуриране.

Virail използва услугите на Distribusion, за да предостави ""платформата за бял етикет"" на своите клиенти, за да им позволи да резервират билети от превозвачи. Следователно Distribusion осигурява техническата доставка на съдържание и обработка на резервациите на клиентите, за да могат да бъдат продадени билети. Като технически партньор, Distribusion не носи отговорност за заявки или запитвания от страна на клиентите. В случай на запитване или оплакване относно плащанията или проблеми с транзакциите, те трябва да бъдат изпратени до Virail, който ще препрати заявката на Distribusion.

2.3 Предоставена информация

Клиентите трябва да се уверят, че предоставената информация е истинска, валидна и актуална, докато използват платформата за бял етикет. Virail и/или неговите доставчици на услуги запазват правото да проверят всякакви данни, предоставени от клиентите си с цел прозрачност и откриване на измами.

Клиентът носи отговорност и разходи, свързани с предоставянето на неточна информация. При подаване на тази информация по време на процеса на резервация, клиентите трябва да бъдат осведомени, че те продължават в съответствие с условията и правилата (УП) на превозвача, които се предоставят по време на процеса на резервация.

3. Цени и плащания

3.1 Цени и такси

Предложението на превозвача за бял етикет се определя само от превозвача или неговия партньор. Virail не носи отговорност за цената, определена от превозвача. Ако клиентът има въпроси относно цената, той трябва да се свърже директно с превозвача.

Клиентът може също така да се сблъска с различни цени, показани за предложението. Това се дължи на използването на кеширане за съхранение на данни за резултатите от търсенето и/или други свързани страници и валутни конверсии, за да се отразят цените в няколко валути. Кеширането се използва, за да се предоставят резултати по-бързо на клиентите, за да се подобри потребителското изживяване, като се ограничава натоварването на системите на партньорите.

Платформата за бял етикет, която предоставя услугата за плащане, ще показва правилната цена за резервация в избраната валута и/или налична за резервация.

Показването на цена от Virail в определена валута не гарантира, че предложението може да бъде резервирано в тази валута. Наличните валути за резервация се определят от партньора за бял етикет.

3.2 Плащане

Distribusion - като партньор за бял етикет - също ще функционира като сътрудник на превозвача. Ако имате оплаквания и/или въпроси относно плащането на предложение чрез платформата за бял етикет, трябва да се свържете с клиентската услуга на Virail, която след това ще препрати вашето оплакване и/или въпрос към Distribusion.

При закупуване на предложение на платформата за бял етикет, клиентите ще платят сумата на билета на издателя на билета, от когото клиентът е закупил билета. При необходимост клиентът ще заплати и такса за обслужване, допълнително към цената на билета (""Такса за обслужване""). Таксата за обслужване ще бъде показана на клиента преди резервацията на билета и ще бъде отделна от цената на предложението.

Таксата за обслужване осигурява на клиента клиентско обслужване, както и други продукти и услуги, предоставяни от Virail. Следователно таксата за обслужване не се възстановява веднъж като е извършена транзакция.

Ако искате да отмените или промените предложение от превозвача за бял етикет, което вече сте резервирали, моля, обърнете се към съответния раздел и/или ЧЗВ на Virail."

3.3 Методи за плащане

Предложенията на White Label Carrier върху платформата White Label могат да бъдат актуализирани по всяко време, за да включват или изключват методи за плащане. Настоящите методи за плащане са налични:

• Кредитни карти (Mastercard/Visa)

• Google Pay

При плащане с кредитна карта или Google Pay, на клиентския акаунт ще бъде начислена сумата след завършването на резервацията. Името на държателя на картата и данните за кредитната карта ще бъдат предадени от Distribusion на неговия платежен доставчик, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ The Netherlands.

4. Политика за отмяна

В случай на отмяна и/или промяна на услуга от страна на Carrier, клиентът има право да изисква от Carrier възстановяване на платената сума и/или други права срещу Carrier съгласно приложимото законодателство и/или общите условия на Carrier.

Подробности се предоставят в общите условия на Carrier. Virail не носи отговорност за възстановяването на каквато и да е сума или за щети и/или загуба на печалба, или за организирането на алтернативни транспортни услуги. Ако клиентът желае да се информира за своите права при резервиране с Carrier, той трябва да се запознае с общите условия на Carrier и/или да се свърже директно с Carrier за допълнителна информация.

В случай че клиентът отмени резервацията чрез White Label Platform, правата за отмяна са предмет на общите условия на Carrier, с който клиентът е резервирал предложението. В случай че клиентът поиска възстановяване, таксата за услуга (ако има такава) все пак ще бъде задържана от Virail за предоставянето на своите услуги.

Ако Carrier позволява отмяна/промени на резервирания билет онлайн, всякакви направени промени са предмет на общите условия на съответния Carrier. Може да бъде предоставена връзка на клиента, която позволява модификация на резервацията (отмяна/промяна) по отношение на предложението. Ако не е предоставена връзка, клиентът може да се свърже с обслужването на клиенти на Virail, за да бъде помогнато с улесняването на всяко резервирано предложение, което позволява възстановявания и/или промени, което е подчертано в момента на резервиране. В случай че клиентът е резервирал невъзстановим или непроменяем билет, нито Virail, нито White Label Partner (""Distribusion"") могат да предоставят тези услуги в съответствие с резервираното предложение.

5. Лични данни

В контекста на използването на клиенти на White Label Platform, Virail и/или Distribusion могат да събират и обработват част от предоставените лични данни. С използването на платформата клиентите признават и приемат обработката на техните лични данни от Virail и/или Distribusion в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите на Политиката за поверителност на White Label Platform.

6. Използване на White Label Platform

Virail предоставя на клиентите неизключително, лично и непрехвърляемо право за използване на White Label Platform и услугите за лично и частно ползване, на некомерсална основа и в съответствие с целите на White Label Platform и услугите.

Клиентите са забранени да използват White Label Platform и услугите за всякакво друго използване или експлоатация, както и тяхното съдържание, без предварителното писмено разрешение на Virail. В частност, клиентите са забранени да:

7. Роля на Virail

Virail като посредник предоставя на Клиента възможността да сравнява транспортни услуги преди да сключи сделката чрез (а) пренасочване към Партньор или (б) чрез бялата платформа, предоставена от Distribusion. Условията и разпоредбите, посочени тук, се отнасят до (б) и сключването на сделка чрез бялата платформа. В този случай Virail - в повечето случаи - не е договорен партньор по отношение на нито едно предложение от бялата платформа, нито - в никакъв случай - по отношение на транспортните услуги, свързани с предложението. С приемането на условията за ползване на бялата платформа Клиентът се съгласява и разбира, че Virail не е страна по никакво споразумение, сключено между Клиента и Превозвач.

Virail не предоставя транспортни услуги и не функционира като Превозвач. Virail функционира като посредник между Клиента и Превозвача чрез бялата платформа на Distribusion. Virail не носи отговорност за транспортните услуги, предоставени от Превозвача, нито за услугите, предоставени на бялата платформа от Distribusion. Сред нещата, за които Virail не носи отговорност, включително, но не само, са:

8. Функциониране, достъпност и функционалности на платформата

Virail ще се стреми да осигури, че бялата платформа е достъпна по всяко време. Въпреки това платформата може временно или напълно да бъде спряна без предизвестие, в случаи като поддръжка, миграции, актуализации, оперативни промени или технически затруднения, свързани с платформата или някои съответни елементи, които могат да ограничат нейното използване и достъпност.

Virail запазва правото си да променя или спира временно или постоянно, изцяло или частично, индивидуално или общо достъпа до бялата платформа или нейните функции.

9. Приложимо право и юрисдикция

Условията за ползване на бялата платформа са написани на английски и подлежат на германско право. Условията могат да бъдат преведени от английската версия на допълнителни езици, в зависимост от местоположението на Virail. Във всеки случай съответните условия са оригиналната английска версия и винаги подлежат на германско право. Мястото на юрисдикция е Берлин.

10. Контактна информация

Към коя компания трябва да се обърнете ще зависи от вида на заявката:

Virail GmbH Онлайн туристически агент (ОТА) Условията и реда

Въведение

Virail GmbH - заедно с услугите за метапоиск, предоставяни чрез агрегиране на партньори, също може да позволи на клиентите да резервират транспортни услуги от трети страни чрез вътрешна платформа за обработка на поръчки, където Virail действа като онлайн туристически агент (ОТА). Използвайки тази платформа, клиентите могат да закупуват и получават своите билети директно от Virail GmbH.

 

Тези Условията и реда са специфични за услугите, предоставяни от Virail и неговото решение онлайн туристически агент (OTA).

Използване на услугите

Транспортни услуги

Virail не предлага никакви транспортни услуги на клиентите. Превозвачът е единствената страна, която предоставя транспортните услуги и носи отговорност за издаването на билети, условията и договора за превоз. В повечето случаи Virail не е договорен партньор за издаване на билети, тъй като това се извършва от превозвача. В този случай Virail не носи отговорност за такъв договор.

 

По този начин клиентите признават, че издаването на билети и свързаните с тях елементи, като резервация на места, багаж и актуализации на билети, се подчиняват на Условията и реда на съответния превозвач, с който клиентите правят резервация, и те се приемат при резервация чрез нашата платформа за обработка на поръчки.

Предоставена информация

Клиентите трябва да се уверят, че цялата информация, предоставена при покупка на билети чрез платформата Virail, е вярна, валидна и актуална. Virail и/или неговите доставчици на услуги си запазват правото да проверяват всякакви и всички данни, предоставени от неговите клиенти, с цел осигуряване на прозрачност и откриване на измами.

 

Клиентите също така носят отговорност за всякакви последици и разходи, свързани с предоставянето на невярна информация. При подаване на тази информация по време на процеса на резервация, клиентите трябва да осъзнават, че действат в съответствие с Условията и реда на превозвача, които са достъпни по време на процеса на резервация. 

Цени и плащания

Цени

Virail не носи отговорност за цените, определени от превозвача. Ако клиентите имат въпроси относно цените, те трябва да се свържат директно с превозвача.

 

Клиентите могат също да забележат различни цени за предложенията, показани на страницата с резултатите. Това е свързано с използването на кеширане за съхранение на данни от търсенето и/или други свързани страници, както и с конвертирането на валути за отразяване на цени в различни валути. Кеширането се използва за по-бързо предоставяне на резултати на клиентите с цел подобряване на потребителския опит, както и за ограничаване на натоварването на системите на партньорите.

 

Цената, показана на страницата за обработка на поръчката, е „текущата“ цена, предоставена от нашите външни партньори, и именно тази цена клиентите трябва да заплатят. Клиентите трябва да се съгласят с Условията и реда на превозвача и Virail преди закупуването на билета. По този начин, клиентите поемат отговорност за своята покупка и приемат политиката за връщане и промяна на превозвача след завършване на покупката.

Такси

Сервизни такси

Virail предоставя на клиентите обслужване, както и други продукти и услуги срещу сервизна такса. Сервизната такса не подлежи на връщане след извършване на транзакцията. Сервизната такса се посочва отделно по време на процеса на обработка на поръчката и може да варира в зависимост от закупения билет.

Такси за обработка на карти

Допълнителни такси за обработка на карти могат да се начислят за използване на определени методи на плащане и/или валути. Тези такси не подлежат на връщане и автоматично се фиксират по време на плащането с приложимата такса, ако такава съществува.

Такси за анулиране

Както и при покупката на билет, транзакцията може също така да предизвика такса за обработка на картата за връщане на билета. Тази такса се фиксира автоматично и се изважда при връщането.

Плащане

По време на процеса на обработка на поръчката клиентите ще бъдат помолени да потвърдят Условията и реда както на Virail, така и на избрания превозвач. И двете Условия и реда са достъпни на страницата за обработка на поръчката и могат да бъдат прегледани директно. Клиентите също ще бъдат информирани на тази страница за политиката на връщане на превозвача. Клиентите трябва да проверят два пъти въведените данни по време на плащането, тъй като грешни данни могат да доведат до проблем с резервацията. Virail не може да променя или модифицира резервации. Всички промени трябва да бъдат одобрени и изпълнени от превозвача. Virail може само да анулира и да изпрати отново билети, ако клиентът не е получил своя електронен билет.

 

След завършване на плащането клиентите ще бъдат пренасочени към страницата за потвърждение и ще получат електронно писмо с техния електронен билет. Ако клиентите не получат своя електронен билет, те трябва да проверят своята папка за спам или да изчакат известно време за получаването на билета. Ако това не помогне, клиентите трябва да се свържат с Virail, и ние можем да изпратим билета отново.

Методи на плащане

Всички методи на плащане, които могат да бъдат използвани, са посочени по време на обработката на поръчката. Методите на плащане могат да варират в зависимост от страната и с времето, тъй като методите на плащане се добавят или премахват.

Измами

В случай на подозрение за измама, Virail запазва правото си да не признава резервация, направена от клиенти, и да анулира транзакцията. Ако клиентите смятат, че нашите подозрения са грешни, те могат да се обърнат към нашия център за помощ с молба за преразглеждане на взетото решение, но Virail може и ще се придържа към решението да не обслужва клиенти на основание на подозрения за измама или друга подозрителна дейност.

Промени или отменяния

В момента Virail не позволява на клиентите да променят билети или резервации. Virail показва Условията и реда на всеки превозвач по време на процеса на обработка на поръчката. Ако превозвачът допуска обмяна и/или връщане на билети, това остава на негово усмотрение, независимо от политиката на Virail относно промените и отмените.

 

Ако клиентите са закупили билет, който изисква промени, те трябва да се свържат директно с превозвача. В случай, че превозвачът разреши промени, ние ще можем да обработим промяната. Въпреки това, не можем да предоставим каквото и да е възстановяване или промяна без одобрението на превозвача.

Компенсации

Отговорността на Virail е ограничена до предоставяните услуги като онлайн туристически агент. Ние не предоставяме никакви транспортни услуги, и клиентите трябва да се свържат с превозвача по всички въпроси, свързани с тяхното пътуване. Всички претенции, свързани с проблеми по време на пътуване, трябва да бъдат насочени директно към превозвача.

 

Ако сте клиент в Европейския съюз, можете да намерите своите права по-долу:

 

Права и задължения на железопътните пътници

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32007R1371

 

Права и задължения на автобусните пътници

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32011R0181

 

Права и задължения на въздушните пътници

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004R0261 

 

Virail по свое усмотрение ще се опита да помогне на клиентите да осигурят подходящото ниво на обслужване във връзка с тяхната резервация и Условията и реда, определени от превозвача. Ние обаче не носим отговорност за каквито и да било решения, взети от превозвача, като превозвачите носят окончателна отговорност за всякакви компенсации или помощи, предвидени в техните Условия и ред.

Технически проблеми

Virail се стреми да осигури непрекъсната техническа работа и обслужване. Въпреки това, ние не поемаме отговорност или задължения за непрекъсната наличност и достъпност на нашата услуга, но ще се опитаме да го направим. Това се отнася особено за техническите забавяния и неизправности, както и за всякакви щети, които могат да възникнат в резултат на това.

 

В случай, че технически проблем доведе до загуби за нашите клиенти, Virail може по свое усмотрение да предостави възстановяване. Възможността за възстановяване може да бъде обмислена само при спазване на няколко условия:

 

  1. Клиентите трябва да уведомят Virail чрез платформата на Центъра за помощ поне 24 часа преди времето и датата на пътуване.

  2. Клиентите трябва да са направили покупка на уебсайта на Virail, и кредитната им карта да е била таксувана

  3. Клиентите не трябва да са причинили проблема, пряко или косвено, и трябва да ни предоставят подробности относно техническия проблем и обстоятелствата на проблема. Клиентите също така трябва да отговорят на всички наши искания за допълнителна информация и да сътрудничат по въпроса с техническия проблем. Неспазването на това условие ще доведе до невъзможност за предоставяне на възстановяване.

 

Лични данни

Информация относно правата на клиентите по отношение на техните лични данни може да бъде намерена в нашата Политика за поверителност.

Ограничение на отговорността

При никакви обстоятелства Virail не носи отговорност за преки, непреки, наказателни, случайни или последващи щети. Това включва, но не се ограничава до, загуба на печалби, данни и добра воля, както и прекъсване на услугата, системен срив или загуба или психически, физически или емоционални страдания, произтичащи от или свързани с използването или невъзможността за достъп до този уебсайт. Отговорността на Virail и на нашите служители е ограничена до умишлен умисъл и груба небрежност. Това ограничение не се прилага за искове по Германския закон за отговорност за продукти или за съществени нарушения на договора.

Контактна информация

Ако имате въпроси относно Политиката за възстановяване, моля, посетете Virail в Центъра за помощ. Алтернативно, можете да се свържете с нас на [email protected]